1. Sınıf Ders İçerikleri

1. Sınıf Zorunlu Dersler

HEM 101 Hemşirelik Esasları I

Bu ders öğrencinin, bir meslek olarak hemşireliği ve hemşirelik eğitimini tanımasına olanak sağlar ve bazı temel hemşirelik kavramlarına ilişkin temel bilgi oluşturmayı amaçlar. Dersin içeriğinde Sağlık meslekleri, Hemşirelik Mesleği, Hemşirenin Rol ve İşlevleri, İnsan ve Temel İnsan Gereksinimleri, Yaşam Süreci, Hemşirelikle İlgili Temel Kavramlar, Sağlık ve Hastalık Kavramı, Birey ve Hastane Ortamı, Sağlık Sistemi ve Sağlık Ekibi, Bakım Kavramı, Enfeksiyon Kontrolüve Yaşamsal Bulgular yer almaktadır.

MİK 101 Mikrobiyoloji-Parazitoloji

Bu dersin sonunda öğrenci, Mikroorganizmaların yapıları, sınıflandırılmaları ve genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak; bakteriler, mantarlar, viruslar ve parazitlerin neden olduğu önemli enfeksiyon hastalıkları hakkında fikir sahibi olcak; aşılar ve serumlar konusunda bilgi sahibi olmalacak ve önlerindeki meslek hayatlarında kendilerine gerekebilecek temel laboratuvar pratik bilgilerini ve önemli enfeksiyon hastalıklarının etkenlerini, temel özelliklerini ve tedavilerini öğrenmiş olacaktır. Dersin içeriğinde; Mikroorganizmaların sınıflandırılması, genel yapı özellikleri, bakteri ince yapısı, bakterilerin boyanma özellikleri, üreme özellikleri ve mikrobiyolojide kullanılan besiyerleri, Bakteri metabolizması, mikroorganizma konak arası ilişkiler, normal mikrop florası, enfeksiyon bulaşma yolları, sterilizasyon, dezenfeksiyon, Mantarların genel özellikleri, tıbbi önemi olan maya ve küfler, Antibiyotik etki mekanizmaları, antibiyotiklere karşı oluşan direnç mekanizmaları, Parazitolojiye giriş, protozoonlar, nematodlar, sestodlar, trematodlar, Stafilokok, streptokok ve pnömokoklar, enterik bakteriler, küçük gram negatif basiller, mikobakteriler, mikoplazma ve klamidyalar, neisseria’lar, Gram pozitif aerop basiller, anaerop bakteriler, sarmal mikroorganizmalar, Virusların genel özellikleri, önemli virus enfeksiyonları, Temel immünoloji, aşılar ve serumlar yer almaktadır.

BİK 101 Biyokimya

Bu dersin sonunda öğreni biyokimya ile ilgili temel bilgiye sahip olur. İçeriğinde; biyokimyası, proteinlerin sindirimi ve metabolizması, Karbonhidrat biyokimyası, karbonhidratların sindirimi ve metabolizması, Lipid biyokimyası, lipidlerin sindirimi ve metabolizması, Hormon biyokimyası, Vitaminler ve koenzimler, Metabolizma ile ilgili hastalıklar ve biyokimyasal test sonuçlarının değerlendirmesi konuları yer almaktadır.

ANA 115 Anatomi

Hemşirelik öğrencileri için hazırlanan bu derste,insan anatomisinin,vücut sistemlerine ve fonksiyonlarına ilişkili olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu dersten başarılı olan öğrenciden tüm sistemlere ait yapıların morfolojisini tanımlayabilecek komşuluklarını söyleyebilecek, organların fonksiyonlarını tanımlayabilecek, klinik çalışma sırasında anatomik yapıları saptayabilecek düzeyde bilgi kazanmış olması beklenir.

FZY 101 Fizyoloji

Bu dersin sonunda öğrenci;Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem) öğrenecek, bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini kavrayacak, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanımlayacak ve canlılığı sürdüren çeşitli özellik ve mekanizmaları açıklayabilecektir. Dersin içeriğinde; Hücre fizyolojisi, Sinir fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Dolaşım sistemi fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, Sindirim sistemi ve metabolizma fizyolojisi, Boşaltım sistemi fizyolojisi, Endokrin sistem fizyolojisi, Duyu sistemi fizyolojisi, Merkezi sinir sistemi fizyolojisi konuları yer almaktadır.

YD 111 Yabancı Dil I
Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Elementary” (A2/İkinci Seviye) seviyesinin ilk kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.
Temel soru kalıpları, geniş zaman, şimdiki zaman, sayılabilen ve sayılamayan isimler gibi dilbilgisi kuralları ile farklı kültürlerden insanlarla tanışmak, bir daveti kabul etmek veya onu reddetmek, aile bireyleri hakkında konuşmak, restoran dilini öğrenmek ve son olarak da teknoloji hakkında konuşabilmek Yabancı Dil I dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.

BİL115 Temel Bilgi ve İletişim Teknikleri Kullanımı

Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi teknolojileri hakkında genel bir giriş bilgisi vermek, öğrenciyi bilgi çağına hazırlamaktır. Dersi tamamlayan öğrenci bir bilgisayarı oluşturan donanım ve yazılım parçaları, veri depolama ve aktarımı, çağdaş bilgi toplumunda veri ve bilginin önemi ve sorumlulukları ve veri güvenliği hakkında bilgi sahibi olacaktır. Ayrıca, öğrenciler işletim sistemleri, kelime işlemciler, sunu, hesap tabloları, Internet kullanımını öğrenecek ve bu alanla ilintili araç ve uygulamaları etkin bir şekilde kullanabilecektir.

HEM 102 Hemşirelik Esasları II

Hemşirelik Esasları Dersinin amacı öğrencinin hemşireliğin temel felsefesini ve sağlık sistemi içinde hemşirenin rolünü ve öğrenci hemşire olarak kendi rolünü kavramasına yardımcı olmaktır. Öğrenciye hemşirelik bakımında temel kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu derste öğrenciden hemşirelik esasları konu alanına özgü bilgi, beceri ve tutumları kazanması beklenmektedir. Dersin içeriğinde; Sağlıklı ve Hasta Bireyin Hareket Gereksinimi, Sağlıklı ve Hasta Bireyin Hijyen Gereksinimi, Doku Bütünlüğünün Sağlanması, İlaçların Uygulanması, Sağlıklı ve Hasta Bireyin Solunum Gereksinimi, Sağlıklı ve Hasta Bireyin Sıvı Gereksinimi, Sağlıklı ve Hasta Bireyin Boşaltım Gereksinimi (Üriner ve Bağırsak), Perioperatif Bakım, Hemşirelik Süreci, Ağrı, Uyku ve Dinlenme konuları yer almaktadır.

HEM 103 Kendini Tanıma ve İletişim

Bu derste amaç, öğrencilerin kendini tanıyarak, bakım verdikleri kişilerle olumlu iletişim kurmaları ve oluşabilecek iletişim problemlerini çözme becerisi kazanmalarıdır.Dersin içeriğinde; Kendini tanıma, Kendini tanımanın yolları, Kendini tanıma uygulamaları, Atılgan davranış, Pasif davranış, Manüpülatif davranış, Niçin asörtif olmak istenir?, Değişim ve değişim için risk alma, Ben dilini kullanmak, Empati, Empatik iletişim, İnsan ve bilişsel davranış kalıpları, Bilişsel şemalar, Bilişsel çarpıtmalar, Stres ve stresle baş etme, Problem çözme, Hasta hemşire ilişkisi, Kişilerarası iletişim çatışmaları ve çözümü konuları yer almaktadır.

BES 111 Beslenmeye Giriş

Bu dersi alan öğrencinin yeterli ve dengeli beslenmeye zemin hazırlayacak, beslenmenin sağlıkla ilişkisini kavrayacak temel beslenme bilgisine sahip olması beklenir.dersin içeriğinde; Karbonhidratlar, posanın önemi, Lipidler, kalp-damar hastalığındaki önemi, Proteinler, Protein -Enerji Malnütrisyonu, Enerji metabolizması, su ve insan beslenmesindeki önemi, Vitamin ve Mineraller, , Besin Grupları (Etler, yumurta, sebzeler, meyveler vb.), Özel durumlarda beslenme (gebe-emzikli, çocuk, yaşlı vb),Bireyin beslenme durumunun saptanmadaki temel yöntemler, Yeterli ve dengeli beslenmeye zemin hazırlayacak, beslenmenin sağlıkla ilişkisini açıklayıcı temel beslenme bilgisi konuları yer almaktadır.

HİS 101 Histoloji

Dersin amacı; Hücre ve insanda bulunan temel dokular hakkında bilgilenmek ve bu sırada çeşitli boyama ve laboratuvar yöntemleriyle, ışık ve elektron mikroskobu düzeyinde yapısını ortaya koymaktır. Derste; İnsandaki farklı hücre tiplerinin ortak yapısal özellikleri; hücre zarı, çekirdek, sitoplazma ve organeller ışık ve elektronmikroskobu düzeyinde incelenir. Hücre zarının yapısı, işlevi ve önemi, sitoplazma (Sitozol-sıvı jel kıvamındaki matriks ve organeller; endoplazma retikulumu (granüllü, granülsüz), mitokondriyon, golgi kompleksi, lizozom, peroksizom, mikrotübülüs, mikrofilaman, sentriyol, ribozom, inkluzyonlar) histolojik özellikleri vurgulanır. Çekirdek ve alt yapıları, bölünme çeşitleri ve farklılıkları, insan yaşam aktivitesindeki önemi tartışılır. İnsan yapısının gerek ince yapı özellikleri gerekse işlevsel birliktelikleri farklı inceleme yöntemlerinin yanı sıra farklı mikroskop çeşitleri ve özellikleriyle tanımlanır. İnsan organizmasındaki temel dokuları olan epitel dokusu, bağ dokusu, kıkırdak-kemik dokusu, kas dokusu, sinir dokusu ve kanı oluşturan hücreler ve ekstrasellüler matriks özellikleri incelenir

YD 112 Yabancı Dil II
Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Elementary” (A2/İkinci Seviye) seviyesinin ikinci kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.
Geçmiş zaman, planlı gelecek zaman, bazı kipler (“should”, “could”, “can” ve “have to”) ve kıyaslama cümleleri (“comparative”, “superlative”) gibi dilbilgisi kurallar ile alışkanlıklar ve günlük aktiviteler hakkında konuşabilmek, tatil planları yapabilmek, alışveriş dilini öğrenmek ve seyahat hizmetlerini kullanabilmek için gerekli kelime bilgisine sahip olmak Yabancı Dil II dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.Yukarı