2. Sınıf Ders İçerikleri

2. SINIF ZORUNLU DERSLER

I. YARIYIL

TD 201Türk Dili I

Bu dersi alan öğrenci, dil ve kültür arasındaki bağlantıyı ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini tanıyacak, imla kurallarını uygulayacak, Türkçenin sesbilgisi, biçimbilgisi ve sözdizimini açıklayabilecek ve  uygulayabilecektir. Dersin içeriğinde; Dil nedir, dil ve kültür, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin tarihsel gelişimi, İmla kuralları,  Sesbilgisi, Biçimbilgisi, Sözdizimi konuları yer almaktadır.

HEM 201 İç Hastalıkları Hemşireliği

Bu derste; İç hastalıkları hemşireliğine ilişkin kavram, ilke, yöntem ve tekniklerle ilgili kuramsal bilgiler verilmekte, uygulama becerisi kazandırılmakta, hastalıklardan korunma ilkeleri öğretilmektedir. Dersin içeriğinde; İç hastalıklarında temel kavramlar, İç Hastalıkları Hemşireliğinde Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Yeri, Homeostazis, Sıvı Elektrolit ve asid-baz dengesi/Dengesizlikleri, Şok ve şoktaki hemşirelik bakımı, Neoplastik hastalıklar ve bakımı, Kan-Lenf Nodu hastalıkları ve bakımı, Eklem bağ dokusu hastalıkları ve bakımı, Bağışıklık sistemi hastalıkları ve bakımı, Böbrek hastalıkları ve bakımı, Solunum sistemi hastalıkları ve bakımı, Sinir sistemi hastalıkları ve bakımı, Kalp ve damar hastalıkları ve bakımı, Endokrin sistem hastalıkları ve bakımı, Sindirim sistemi hastalıkları ve bakımı, Hemşirelik Süreci ve Planlı Bakım konuları yer almaktadır.

FAR 201 Hemşireliğe Özel Farmakoloji

Bu derste öğrenci; Farmakoloji ve toksikolojide temel kavramlarla tanışır, İlaçların hangi mekanizmaları etkileyerek biyolojik cevapları değiştirdiklerini değerlendirir, Organ sistemlerinde etkili ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerini ve bu ilaçların yan etkilerini değerlendirir.dersin içeriğinde; Farmakoloji ve toksikolojide temel kavramlar, Otonom sinir sistemi farmakolojisi, Kardiovasküler sistem farmakolojisi, Santral sinir sistemi farmakolojisi, Ağrı tedavisi, Solunum sistemi ilaçları, Endokrin farmakolojisi, Kemoterapötik ilaçlar konuları yer almaktadır.

PAT 201 Patoloji

Bu derste öğrencinin Patolojideki  temel kavramları öğrenmesi. Hastalıkların etiyolojisini ve gelişme mekanizmalarını anlaması, patolojinin kullandığı yöntemler hakkında bilgi sahibi olması hedeflenir. Dersin içeriğinde; Patolojiye giriş, Hücre zedelenmesi ve nekroz, Akut ve Kronik iltihap, Hasara Karşı Hücresel Cevap ve Yara İyileşmesi, Sıvı ve Elektrolit Dengesi ve Dolaşım Bozuklukları, Genetik hastalıklar, Neoplazi, İmmunolojik Sistem ve Hastalıkları, Temel Patoloji konuları yer almaktadır.

2. YARIYIL

HEM 202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders, koruyucu sağlık hizmetleri anlayışı doğrultusunda cerrahinin temel ilkeleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları ve hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırır. Bu dersi alan öğrenciden cerrahi hemşireliği ile ilgili temel kavramların bilgisini, cerrahi hemşireliği ile ilgili belli başlı kuralların bilgisini, hemşirelik bakımını yönlendirici ilkelerin bilgisini, cerrahi hemşireliğinde kullanılan araç-gereç ve kaynakların bilgisini, cerrahi hemşireliği ile ilgili kavram, ilke ve kuralları meslek yaşamına uygulayabilme becerisini, cerrahi hemşireliği alanında öğrendiği teknikleri uygulama becerisini kazanmış olması beklenir. Dersin içeriğinde; Cerrahinin tanımı, çözüm için yöneldiği tipler, hasta üzerine etkileri, risk faktörleri, Ameliyat öncesi ve sonrası bakım, Anestezi,  Yara iyileşmesi ve hemşirelik bakımı, Cerrahide sıvı-elektrolit denge ve dengesizliği, Cerrahide şok, Böbrek, idrar yolları ve erkek üreme organlarının cerrahi hastalıkları ve hemşireliği,  Kardiyopulmoner resüsitasyon, Sindirim sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşireliği,  Kalp-damar sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşireliği, Asepsi, aseptik yöntemler, hastane enfeksiyonlarının kontrolü,  Sinir sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşireliği, Etik ve cerrahi, Solunum sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşireliği, Ortopedi hastalıkları hemşireliği, Transplantasyon ve hemşirelik bakımı, Endokrin sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşireliği, Ameliyathane hemşireliği, Meme hastalıkları ve hemşireliği, Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları ve hemşireliği, Göz hastalıkları ve hemşireliği, Yanık ve tedavisinde genel ilkeler, Cerrahide ağrı ve hemşirelik bakımı, Homeostazis, konuları yer almaktadır.

HEM 203 Hemşirelik Tarihi

Bu derste, öğrencinin meslek bilincinin geliştirilebilmesi için hemşireliğin tarihsel gelişimini ve bu gelişim içinde hemşireliğin sosyolojik yapısını ve etkileyen faktörleri kavraması amaçlanır. Dersin içeriğinde; Bilimin Gelişimi ve Temel Kavramlar, İlkçağda Hasta Bakımı, Ortaçağda Hasta Bakımı, Yeniçağda Hasta Bakımı, Yakınçağda Hasta Bakımı, Ülkemizde Sağlık Meslekleri ve Hemşireliğin Gelişimi ve sosyolojik yapısı, Çağlar boyunca kadının toplumsal konumu ve hemşireliğe etkisi, Küreselleşme ve Hemşireliğe Etkisi konuları yer almaktadır.

HEM 212 Sağlığın Değerlendirilmesi

Bu dersin amacı, öğrencilere tüm vücut sistemlerinin incelenmesi, normal/normal olmayan bulguların belirlenmesi, sağlığı geliştirme ve sağlıkla ilgili verilerin kaydedilmesi ile ilgili gerekli becerileri kazandırmaktır.

TKD 202 Türk Dili II

Bu derste öğrenci; Anlatım bozukluklarını tanıyacak, yazılı ve sözlü anlatım becerisini geliştirecektir. Dersin içeriğinde; Anlatım bozuklukları, Yazılı anlatım, Yazılı anlatım türleri, Sözlü anlatım, Sözlü anlatım türleri, Bilimsel yazıların hazırlanması konuları yer almaktadır.Yukarı