3.Sınıf Ders İçerikleri

3.SINIF ZORUNLU DERSLER

1. YARI YIL

HEM 301- Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Bu derste öğrenciye ailenin, kadının, fetüsün ve yenidoğanın sağlığının korunması ve yükseltilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu dersi alan öğrenciden; Gebelik öncesi, gebelik ve gebelik sonrası dönemde kadının/ fetüsün/yenidoğanın izlem ve bakımını yapabilme, Kadının yaşam evrelerine göre sağlık sorunlarını belirleyebilme ve sorunlarını çözümlemede sağlık bakım planı geliştirebilme   bilgi ve becerisini kazanmış olması beklenir. Dersin içeriğinde; Kadın sağlığının önemi ve hemşirelik, Kadın sağlığını etkileyen sosyal ve kültürel faktörler, Üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, Gebeliğin fizyolojisi, Gebelikte annenin fizyolojisi, Doğum öncesi bakım, Riskli gebelikler, Doğum eylemi ve hemşirelik bakımı, Doğum eyleminin komplikasyonları, Doğum ve etik, Yenidoğanın fizyolojisi ve bakımı, Özel bakım gerektiren yenidoğan, Puerperium ve laktasyon, Puerperal dönemde riskli durumlar, Aile planlaması, Kadın hayatının devreleri, Üreme sistemi enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Üreme siklusu anomalileri, Üreme organlarının anatomik ve fonksiyonel anomalileri, Benign jinekolojik değişiklikler, Üreme sistemi kanserleri, Jinekolojide tanı ve tedavi yöntemleri konuları yer almaktadır.

HEM 302 Sağlık Hukuku ve Hemşirelik

Bu derste öğrencinin, hukuk sistemine ilişkin temel kavramları ve sağlık mevzuatını ve özellikle Türkiye’de hemşirelik ile ilgili yasa, yönetmelik ve düzenlemeleri bilmesi, sağlık hukuku kapsamında ortaya çıkabilecek sorunları kavraması, yasal sorumluluklarının bilincinde olması, hasta güvenliğine yönelik sorumluluk alması, hukuksal düşünce yetisi kazanması ve hukuk mantığının öğretilmesi, sağlık hizmetlerinin hukuka uygunluğunu gözetmesi hedeflenmektedir. Dersin içeriğinde Hukuk ve temel karamlar, hemşirelik ile ilgili yasa, yönetmelikler, sağlık hukuk, Sağlık Hukukunda Temel Haklar ve Uluslararası Boyutu,  Sağlık Hukukunun Temel Kaynakları, kanunlaştırma (kodifikasyon), hukuk kurallarının çeşitleri,  hukuk kurallarının yorumu, hak kavramı ve sağlık sisteminde ortaya çıkan hukuki olaylar, fiiller ve işlemler, malpraktis kavramı, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk koşulları, Tıbbi malpraktisten doğan hukuki sorumluluk, Sağlık mesleği mensuplarının bazı hak ve yükümlülükleri konuları yer almaktadır.

SOS 301 Sosyolojiye Giriş

Bu dersin sonunda öğrenci, bilimsel bilgi ve verinin toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini; bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarını; günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, birey ve toplum etkileşimini (yaşam döngüsü içindeki süreçler, stratejiler, formlar ve sosyalizasyon sürecinin sonuçları); grup, organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşmayı; güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki ekonomi ve iş hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal kurumların daha geniş bir bütün içinde nasıl konumlandığını anlar, kendi yaşam deneyimini konumlandırır ve yorumlar.

HEM 303 Hemşirelikte Etik

Bu ders ders, öğrencide hemşirelik meslek ahlakı bilincinin geliştirilebilmesine temel oluşturacak başlıca etik kavram ve kuramların bilgisini, hemşirelik uygulamalarında etik konuların değerlendirilmesi ve etik karar verebilme yetisinin geliştirilmesini içerir.  Etik kavram ve ilkeleri tanımlar. Etik sorunların farkına varır.Etik sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunur. Hemşireliğin temel değerlerini benimser. Mesleki sorumlulukların farkına varır. Bu ders, İnsan ve Hasta Hakları, Etik Kavram ve İlkeler, etik ve biyoetiğin kapsamı, etiğin sosyal-kültürel boyutu, felsefi temeli ve yasalarla ilişkisi, Sağlık Hizmetlerinde Etik Sorunlar, Bilimsel Çalışmalarda Etik ve Bildirgeler, bakım etiği ile hemşireliğin ilişkisi, hastane etik kurullarında hemşirenin rolünü, hemşirelik etik kodlarının bilgisini ve hemşirelik uygulamalarında etik karar verebilmeye  ilişkin konuları içerir.  

ATA 301Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Bu dersin sonunda öğrenci Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi ile ilgili kavramları , Osmanlı Yenileşme sürecini, Yeni Osmanlılar, I. ve II. Meşrutiyet Dönemilerini,buna paralel olarak Avrupa’da yaşanan gelişmeleri (Sanayi Devrimi Ve Fransız İhtilali gibi) ve I. Dünya Savaşı ve savaş sonunda Osmanlı Devletinin Paylaşılmasını, Mondros Mütarekesi Sonrası gelişmeleri, Düzenlenen Kongrelerin Mili Mücadeledeki yeri ve Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini ve Milli Cepheleri, Sonrasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşmasını, Milli Mücadele’de takip edilen Dış Politikayı ve Lozan Barış Antlaşmasını açıklayıp  yorumlayabilecektir

2. YARIYIL

HEM 304 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

Bu derste; Öğrencinin 0-18 yaş grubundaki çocuklara yönelik normal büyüme ve gelişme ve sağlıktan sapma durumlarına ilişkin bilgi ve ilgili alanlarda uygulama becerisi kazanması beklenir. Dersin içeriğinde; Dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığı sorunları, Pediatri hemşireliğinin standartları, rolleri, etik ve yasal sorunlar, Yüksek riskli çocuk ve aile, Yaşlara göre büyüme ve gelişme, Taramalar ve sağlık eğitimi, Hastaneye yatan çocuk, ailesi ve hemşire, Hemşirelik süreci, Çocuklarda sık görülen ruhsal sorunlar, Kazalar ve zehirlenmeler, Pediatride ilaç uygulamaları, Pediatride sıvı ve elektrolit dengesi, Beslenme bozukluğu olan çocuk, Normal ve yüksek riskli yenidoğan, Konjenital defektli yenidoğan, Enfeksiyon hastalıkları, Onkolojik sorunu olan çocuk, Solunum sistemi sorunu olan çocuk, Endokrin sistem sorunu olan çocuk, Kollajen doku hastalığı olan çocuk, Hematolojik sorunu olan çocuk, Kas iskelet sistemi sorunu olan çocuk, Genito üriner sistem sorunu olan çocuk, Genetik sorunu olan çocuk,  Nörolojik sistem sorunu olan çocuk,  Deri hastalığı olan çocuk konuları yer almaktadır.

HEM 306 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji             

Bu dersin sonunda öğrenci, Epidemiyolojinin tanımını yapar, Epidemiyolojik yöntemleri tanımlar,Epidemiyolojik yöntemlerin yararını kavrar, Epidemiyolojik yöntemlerin nerede, ne zaman, nasıl kullanacağını kavrar, Araştırmaları epidemiyolojik yöntemlerin ışığında nasıl inceleyebileceğinin yetisini kazanır. Dersin içeriğinde; Epidemiyolojiye giriş. Tanımı, tarihsel gelişimi, Epidemiyolojik süreç ve hemşirelik süreci, Sağlık kavramı. Epidemiyolojik model ve sağlığın geliştirilmesi, Sağlık hizmetlerinin planlanması ve epidemiyolojik yaklaşım, Veri kaynakları, Epidemiyolojide kullanılan ölçütler ve düzenlenmesi, Tanımlayıcı Epidemiyoloji, Nedensellik kavramı, Analitik epidemiyoloji, Deneysel epidemiyoloji, Metadolojik epidemiyoloji, Vaka çalışması, Sürveyans Taramalar, Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, Bulaşıcı olmayan hastalıklar epidemiyolojisi, Kronik hastalıklar epidemiyolojisi, Kaza epidemiyolojisi konuları yer almaktadır.

HEM 305 İlk Yardım ve Acil Hemşireliği

Bu ders öğrenciye, doğal afetlerde veya savaş anında ilk yardım, felakete uğrayan, ani hastalanan veya herhangi bir kazaya maruz kalan bireylerin hayatını kurtarmak, sakatlığını önlemek ya da sınırlandırmak amacıyla zamanında ve yerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi ve beceriler kazandırır. Bu dersi alan öğrenciden hemşireliğin temel ilkelerini de göz önünde bulundurarak ilk yardım bilgilerini acil durumlarda uygulayabilme becerisini kazanmış olması beklenir.

ATA 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Bu dersin sonunda öğrenci Milli Mücadele sonrasında  Türk Siyasi hayatında gerçekleştirilen siyasi inkılapları (Saltanatın kaldırılması , Cumhuriyet’in İlanı ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştiren inkılapları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk’ün ilkelerini açıklayıp  yorumlayabilecektir.Yukarı