4. Sınıf Ders İçerikleri

4. SINIF ZORUNLU DERSLER

1. YARIYIL

HEM 405 Halk Sağlığı Hemşireliği

Bu dersin amacı öğrencinin, halk sağlığı hemşireliği ve sağlık hizmetlerinin organizasyonu konusunda bütüncül görüş kazanmasıdır. Bu ders, bireyin, ailenin ve toplumun bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastanın evde bakımı ve topluma yeniden kazandırılması ile sağlığı etkileyen olumsuz durumların düzeltilmesi için gerekli hemşirelik hizmetleri sürecini temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde inceler ve uygulamaya yönlendirir. Dersin içeriği; tıp tarihinin gelişimi, halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, halk sağlığı hemşiresinin toplumsal süreçteki rolü, halk sağlığı hemşiresinin aile sürecindeki hizmetleri, ev ziyareti, gelişim dönemleri: 0-12 ay bebek, 1-6 yaş çocuk, 7-12 yaş okul çağı çocuğu, 13-24 yaş adölesan, 25-64 yaş erişkin erkek, 25-64 yaş erişkin kadın, 65 + yaş yaşlı, halk sağlığı hemşiresinin çevre sağlığındaki rolü, iş sağlığı hemşireliği, okul sağlığı hemşireliği, evde bakım, toplumda risk gruplarının değerlendirilmesinde halk sağlığı hemşiresinin rolü, toplum ruh sağlığının değerlendirilmesinde halk sağlığı hemşiresinin rolü, hemşirelik süreci, sağlık eğitimi, etik, halk sağlığı hemşiresinin değişimdeki rolü konularını içermektedir.

HEM 402 Hemşirelikte Öğretim

Dersin amacı eğitim/öğretimle ilgili temel kavram ve uygulamaları kavrayarak bunları mesleki işlevlerinde ve eğitsel rolünün gerektirdiği tüm alanlarda kullanabilen hemşireler yetiştirmektir. Dersin içeriğinde;Eğitim/öğretim:Temel tanımlar.Öğrenme ile denetim odağı ilişkisi, Eğitim/öğretim teorileri, Eğitim/öğretim metodları, Eğitim süreci:Gereksinim analizi, -Eğitim/öğretim araç ve gereçleri, Amaç ve hedeflerin oluşturulması , Bilişsel-duyuşsal ve psikomotor hedefler, Sunum hazırlama, etkili sunum-konuşma yapma, Temel hemşirelik eğitimi, Felsefe, müfredat oluşturma, Eğitici özellikleri, Klinik öğretim ve etik ilkeler, Profesyonel eğitim ( İşe uyum,Hizmet içi eğitim,Sürekli eğitim), Sağlık eğitimi, Ölçme ve değerlendirme, Eğitim materyali hazırlama SMOG, okunabilirlik, Uzaktan eğitim ve teknoloji kullanımı konuları yer almaktadır.

BİS 401 Biyoistatistik

Bu dersin sonunda öğrenci;Temel İstatistiksel kavramları bilir, Veriye uygun tanımlayıcı istatistikleri hesaplar,Uygun tablo ve grafikleri oluşturur, Temel kuramsal dağılışları ve örneklem dağılışını, standart hata ve güven aralıkları kavramlarını bilir, Uygun hipotez testini seçer, uygular ve yorumlar, Korelasyon ve basit doğrusal regresyon çözümlemesi yöntemlerini bilir. Dersin içeriğinde; Temel istatistiksel kavramlar, istatistik, biyoistatistik, biyoistatistiğin kullanım alanları, evren, örneklem, istatistik, parametre, veri, değişken, veri tipleri, Tanımlayıcı istatistikler; verilerin sınıflandırılması, merkezi eğlim ölçüleri, yaygınlık ölçüleri, Tablo ve grafikler; tek değişkenli tablo (marjinal tablo) ve grafikler, İki/çok yönlü tablo ve grafikler, Olasılık tanımları ve temel olasılık kuralları, kuramsal dağılışlar :Normal dağılım, binom dağılımı, poisson dağılımı. Normallik testleri ve grafikleri, Örnekleme yöntemleri, Örneklem dağılışları ve güven aralıkları, Ortalamanın ve oranın örneklem dağılışı, standart hata, güven aralıkları, Hipotez testlerine giriş: Hipotez testinin amacı, aşamaları, hata türleri, p ve alfa değerleri, karar verme süreci, parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri, Hipotez Testleri (tek örneklem testleri, bağımlı ve bağımsız iki örneklem testleri, bağımlı ve bağımsız K örneklem testleri), Korelasyon ve regresyon çözümlemesi, Hız ve oranlar konuları yer almaktadır.

YD 411 Mesleki Yabancı Dil I

Bu ders, öğrencilerde, yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme, mesleği ile ilgili konularda normal hızda konuşulanı anlayabilme, mesleği ile ilgili gerekli konularda amaca uygun yazabilme, yazışmalar yapabilme, mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme yetisini geliştirmeyi amaçlar.

2. YARIYIL

HEM 401 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Bu derste öğrenciye insan davranışlarını, davranış bozukluklarını, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin temel ilke, kavram ve sürecini, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesine yönelik kavramsal bilgileri, ruh sağlığını etkileyen dönemsel, sosyo-kültürel değişimleri, ruhsal sorunları önleyici, iyileştirici ve rehabilite edici hemşirelik yaklaşımlarını klinik uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır. 21. yy.’ da ruh sağlığı, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı yönünden gelişim dönemleri ve özellikleri, hemşirelik süreci, hasta kabul ve taburculuk, grup ilkeleri ve dinamiği, stres ve psikosomatik hastalıklar, kriz kavramı, anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, duygu durum bozuklukları, organik ruhsal bozukluklar, kişilik bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel sağlık ve cinsel işlev bozuklukları, konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliği, acil psikiyatrik durumlar, psikofarmakolojik tedaviler, yardım becerileri, yasal ve etik konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

HEM 406 Hemşirelik Yönetimi

Bu ders öğrencinin, klinik uygulama disiplinin lideri/yönetici hemşiresi olarak başlayacağı rolde gelişimine odaklanır. Amaç, hemşirelik öğrencisine bakımın etkili yönetimi için ihtiyaç duyacağı temel kavram ve teorileri sağlamaktır. Dersin içeriğinde; yönetim teorisine giriş, hemşirelik yönetimi ve hemşire yöneticinin rolü, Yasal profesyonel sorunlar: hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikler, takım oluşturulması, karar verme ve problem çözme, planlı değişim, planlama için temeller: urumsal misyon, hemşirelik misyonu ve felsefesi. kaynak yönetiminin temelleri: bütçelendirme, zaman yönetimi, delegasyon, hemşirelik hizmetlerinin örgütlenmesi, görev analizi, tanımı, üretkenlik, hemşire sayısının hesaplanması, teknoloji kullanımı, pazarlama, insan kaynakları yönetimi: personel seçimi ve yerleştirme, insan kaynakları yönetimi: performans değerlendirmesi, insan kaynakları yönetimi: rehberlik, iletişim, çatışma yönetimi, problemli eleman, disiplin faaliyetleri,yürütme süreci; iş doyumu için iş ortamı yapılandırmak; iş değerleri, motivasyon, işten anlam çıkarmak, iş doyumuyla ilgili sorunlar, işten ayrılmalar, kuruma bağlılık, kontrol süreci, toplam kalite yönetimi ve akreditasyon, bir klinik uygulamanın yönetimi: modeller, “gerçek şoku” klinik fiziksel ortamı, enformasyon sistemi, kayıtlar, vardiya raporu, Hemşirelik yönetim hedefleri, yönetim planları ve standartları konuları yer almaktadır.

HEM 414 Adli Hemşirelik

Bu ders, öğrenciye adli olgularda hemşirenin rolünü ve sorumluluklarını kavrama ve adli olguların değerlendirilmesinde hemşirelik bilgi ve becerilerini kullanabilme yetisi kazandırır.   dersin içeriğinde Adli bilimler ile ilgili temel kavramlar, Adli olgular, Adli Hemşirelik rolleri, Görev alanları, Adli Hemşireliğin tarihsel gelişimi, Adli olgularda hemşirenin rolü, adli değerlendirme, İlgili yasal düzenlemeler, Tıbbi uygulama hataları, Bilirkişilik, Adli otopsi, ölüm ve ölüm sonrası değişiklikler konuları yer alır.

HEM 404 Hemşirelikte Araştırma

Bu ders, öğrencinin araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak; hemşirelik uygulamalarını geliştirmek için güçlü bir bilimsel taban oluşturması ve yaratmasını, klinik alanda araştırmaları kullanılabilmesini amaçlamaktadır. .Bu dersin sonunda öğrenci, Hemşirelikte araştırmanın önemini kavrar, Araştırma sürecinin basamaklarına ilişkin kavramları ilke ve yöntemleri tanımlar, Araştırma problemi oluşturmağa ilişkin temel kavramları tanımlar, Araştırma tasarımına ilişkin kavramları ilke ve yöntemleri tanımlar, Araştırma yöntemlerini nerelerde kullanacağına ilişkin bilgileri tanmlar. Dersin içeriği;Hemşirelik disiplini, bilim ve araştırma, Hemşirelik araştırması, Araştırmaların hemşirelik hizmetlerinde kullanımı, Araştırma süreci, Araştırma probleminin oluşturulması, Araştırma tasarımı ile ilgili başlıca kavramlar, Araştırma tasarım türleri, Niceliksel araştırma tasarımları, Niteliksel araştırma tasarımları, Araştırmada örnekleme, Veri toplama yöntem, teknik ve araçları, Veri toplama araçlarının niteliği, Verilerin çözümlenmesi, Araştırmada etik yaklaşımlar, Verilerin değerlendirilmesi, Tablo ve grafik yapımı, Araştırma raporunun yazımı konularını içermektedir.Yukarı