Seçmeli Dersler

SEÇMELİ DERSLER

HEM 111 Oryantasyon ve Kültürel Etkinlik

Öğrencinin üniversitesini ve üniversitesinin bulunduğu şehri tanıması entelektüel düşünce kazanabilmesi için her türlü kültürel faaliyete katılma amacı ile öğrencinin cesaretlendirilmesi

HEM112 Bilgiye Ulaşma

Bu dersin amacı öğrencilerin hemşirelik alanında bilgiye erişim ile ilgili becerilerini geliştirmektir. Bilimin tanımı ve amacı, bilimin hemşirelik uygulamalarındaki yeri, bilimsel bir makalenin özellikleri, kütüphanelerden bilgiye ulaşma, internet’in tanımı, tarihçesi, bilimsel amaçlı Internet kullanımı, internet ile bilgi paylaşımı, internet ile ilgili temel terimler, Internet Explorer kullanımı, Internet araçların kullanımı (E-Posta, E-Dergi - E-Kitap, E-Kütüphane, E-Sohbet, E-Gurup, Arama Motorları, Web Sitesi abonelikleri, Serbest girişli Web Siteleri, Internet servis formatları), Bilgi içerikli elektronik dosya formatları (Yazı dosya formatları, Ses dosya formatları, Grafik dosya formatları, Video dosya formatları, Sıkıştırılmış dosya formatları, Diğer dosya formatları, Dosyaların kaydedilmesi ve yedeklenmesi, E-kaynakların güvenirliliği), Internet’te literatür tarama, bilimsel veri tabanları kullanımı, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) kullanımı, diğer bilimsel veri tabanları, kaynak gösterimi, proje çalışması, proje sunumunun öğrenciye öğretilmesi hedeflenmektedir.

BİL 116 Bilgisayar Uygulamaları

Bilgisayarların çalışma prensiplerinin genel olarak anlatılması. Donanım ve yazılım ayrımı ile işletim sistemi, paket programı ayrımının aktarılması. Temel kelime işlem programı, tablolama programı ve sunu hazırlama programlarının uygulamalı olarak anlatılması. Mesleki programların genel olarak tanıtılması.

MAT 101 Temel Aritmetik

Bu derste öğrencinin temel aritmetik becerilerini geliştirmesi amaçlanır. Dersin içeriğinde; Küme kavramı, Sayı teorisi, Denklemler ve eşitsizlikler, kesirler, ortalamalar, Bağıntı ve fonksiyonlar, Tam sayılar, rasyonel ve gerçel sayılar, Doğrusal, üssel, logaritmik fonksiyonlar ele alınır.

PSK 201 Psikoloji

Bu ders Hemşirelik bölümü öğrencilerine psikolojinin temel kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi verir ve bu alanın temel ilkelerini öğretmeyi hedefler.

HEM 211 Kültür ve İnsan

Bu derste, Kültür tanımı, Kültürün Çeşitleri, Kültürün özellik ve ilkeleri, Kültürel süreçler, Sağlığı etkileyen kültürel faktörler, Geleneksel sağlık uygulamaları, Değer ve inançlar ve kültürler arası hemşirelik konularına odaklanır.

YD 211 Yabancı Dil III

Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Pre-Intermediate” (B1/Üçüncü Seviye) seviyesinin birinci kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.
Yakın geçmiş zaman, basit gelecek zaman, miktar belirten ifadeler (some, any), bazı belgisiz zamirler (someone, anyone, no one) gibi dilbilgisi kuralları ile film zevkleri hakkında konuşabilmek, otel ve araba kiralama hizmetlerini kullanabilmek ve mağazalardan alışveriş yapabilmek için gerekli kelime bilgisine sahip olmak Yabancı Dil III dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.

HEM 214 Onkoloji Hemşireliği

Bu ders; öğrenciye onkoloji hemşireliğine özel bakım ve semptom kontrolü konusunda teorik bilgi ve uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsamı; onkoloji hemşireliğindeki temel kavram ve ilkeleri, onkoloji hemşireliğinde kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımını, kemoterapi, radyoterapi ve diğer tıbbi tedavilere yönelik hemşirelik bakım standartlarını, onkolojiye özel tedavilerde ortaya çıkan yan etkileri ve bu yan etkilere yönelik hemşirelik girişimlerini, özel kanser türlerini ve bunlara ilişkin genel hemşirelik bakım standartlarını, kanser hastalığı ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi, kanserde psikosoyal boyut ve rehabilitasyon konularını içermektedir.

HEM 213 Cinsel Sağlık

Cinsel sağlık /üreme sağlığının tanımı, Dünya ve Türkiye’de CS/ÜS’nin durumu, ölçütler ve bütünsel yaklaşımla sunulan Cinsel sağlık/Üreme Sağlığı hizmetleri konusunda bilgi kazanmak

HEM 215 Geriatri Hemşireliği

Bu ders; öğrenciye geriatrik hastalıkların etiyolojisi, fizyopatolojisi, tanı, tedavi, bakım, eğitimleri ve yaşlının yetersizlikleri hakkında bilgi ve beceri sağlamaktır. Dersin kapsamı; geriatride temel prensipler, geriatrinin tanımı, Dünya'da ve ülkemizde yaşlı nüfus yaşlanma teorileri, yaşlı hastalara yaklaşım, yaşlıdaki fizyolojik değişikler, geriatride yaşam kalitesi, geriatrik hastada beslenme ve sıvı dengesi, geriatrik hastalarla iletişim, geriatrik hastalıklar, ev kazalarının ve düşmelerin önlenmesi, geriatrik hastalarda ilaç kullanımı, geriatrik hastalıkların psikososyal gereksinimleri, geriatrik rehabilitasyon, yaşlı istismarı konularını içermektedir.

EGT 211 Gelişim ve Öğrenme

Bu ders gelişim sürecindeki bireyin fiziksel, bilişsel, sosyal ve psikolojik yönlerine ilişkin gelişimiyle, farklı öğrenme kuramları açısından bireyin nasıl öğrendiği üzerinde odaklaşmaktadır. Bu dersin temel amacı, öğrenciye gelişim süreci boyunca bireyin tüm kişilik boyutlarında gözlenen değişiklikleri kavratmak ve öğrenme kuramları çerçevesinde, öğrenme olgusunu anlamasını sağlamaktır. Ders kapsamı; gelişimle ilgili temel kavramları, gelişimin boyutları, kişilik gelişimi kuramları, öğrenmede davranışçı kuramları, öğrenmede bilişsel kuramları, öğrenme sürecinde bireysel farklılıkları, öğretim sürecinde bireysel farklılıkların önemi gibi konuları içermektedir.

YD 212 Yabancı Dil IV

Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Pre-Intermediate” (B1/Üçüncü Seviye) seviyesinin ikinci kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve gizil olarak öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.
Mastarlar, edilgen yapılar, şart cümlecikleri gibi dilbilgisi kuralları ile geçmiş alışkanlıklar hakkında konuşabilmek, sanat türleri ve eserleri ile ilgili fikir beyan edebilmek, internet ve sosyal medya alışkanlıkları hakkında konuşabilmek için gerekli kelime bilgisine sahip olmak Yabancı Dil IV dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.

ANT 221 Sosyal Antropoloji

Antropoloji disiplininin genel tanıtımı, antropoloji disiplininin alt dalları ve yöntemi. Antropoloji disiplininin ilgi alanları. İnsan ve Kültür İlişkisi. Kültür ve kimlik ilişkisi. Kültürel benzerlikler ve farklılıklar bu dersin konu alanıdır.

YD311 Yabancı Dilde Okuma ve Yazma

Öğrencilerin hedef dili günlük hayatta rahatlıkla kullanabilmelerini, karşılaşacakları problemlere çözüm üretebilmelerini ve zorlanmadan orta-ileri düzeyde okuma yapabilmelerini hedefler. Öğrencilerin dönem sonunda hava alanlarında, otellerde, restoranlarda, mağazalarda, hastanelerde ve telefon görüşmelerinde sorunsuz iletişim kurmaları, girdikleri sosyal ortamlarda arkadaş edinebilmeleri ve bu arkadaşlıkları sürdürebilmeleri için gerekli dilbilgisi kuralları ile konuşma kalıplarını öğrenmeleri ve kelime dağarcığını oluşturmaları beklenir.

FEL 311 Felsefeye Giriş

Felsefenin ve felsefi problemlerin tanıtılması, bu problemler üzerine bireysel düşünce ve tartışma yolunun açılması ile ilgili: Felsefenin tanımlanması, bilim sanat ve diğer disiplinlerden ayrılması, felsefi problemlere giriş, felsefenin temel disiplinlerinin tanıtılması. Etik, etik türleri, uygulamalı etik, bilim felsefesinin temel kavramları içerikli bilgi verilir.

HEM 311 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım

Bu derste öğrenciye bilimsel problem çözme yöntemini hemşirelik alanında kullanma bilgi ve becerisi kazandırılır. Dersi alan öğrencinin çeşitli hemşirelik bakım modellerini kullanarak hastanın / bireyin sağlık durumuna ilişkin verileri toplaması, sorunları saptaması, sorunların çözümüne yönelik hemşirelik uygulamalarını planlaması, planı uygulamaya koyması ve sonucu değerlendirmesi beklenmektedir.Dersin içeriği Hemşirelik bakımında sistematik yaklaşım: Tarihsel gelişimi, yararları, komponentleri; kritik düşünme ve hemşirelik; kanıta dayalı hemşirelik; hemşirelik bakım modelleri; hemşirelik sınıflandırma sistemleri; hemşirelik bakım planı konularını içermektedir.

HEM 312 Hemşirelik Bilişimi

Bu ders, hemşirelikte bilişim sistemlerine ilişkin bilgi ve beceri kazandırılması amacıyla sağlık alanında bilişim sistemlerinin yeri ve hemşirelik, bilgisayar ve enformasyon biliminin hemşirelik uygulamaları, eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında kullanımını içermektedir. Dersin kapsamı Bilişim sistemlerine ilişkin temel kavramlar, sağlık alanında bilişim sistemlerinin yeri, hemşirelik sınıflandırma sistemleri ile hemşirelik bilişiminin bütünleştirilmesi, hemşirelik uygulamaları, araştırmaları, eğitimi ve yönetimi alanlarında bilişim sistemlerinin önemi, hemşirelik uygulamalarında bilişim sistemleri ile ilgili örneklerin incelenmesini içermektedir.

YD 312 İş Hayatı İçin İngilizce

Öğrencilerin hedef dili iş hayatında rahatlıkla kullanabilmelerini, karşılaşacakları problemlere çözüm üretebilmelerini, takım çalışmalarını yürütebilmelerini ve zorlanmadan orta-ileri düzeyde okuma yapabilmelerini hedefler.
Dönem sonunda öğrencilerin birlikte çalıştıkları kişilerle tanışmaları, resmi ilişkiler kurabilmeleri, barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, müşteriler ile yüz yüze ve telefonda iletişim kurabilmeleri, toplantılarda görüş bildirebilmeleri, gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmeleri için gerekli dilbilgisi kuralları ile konuşma kalıplarını öğrenmeleri ve kelime dağarcığını oluşturmaları beklenir.

HEM 313 Literatür Tarama ve Sunum Teknikleri

Bu ders öğrencilerin meslekleri ile ilgili literatüre ulaşmasının ve bu bilgileri bilimsel yöntemle derleyip sunma yollarının öğretilmesini amaçlanmaktadır.

HEM 314 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

Bu dersin sonunda öğrenci, Bulaşıcı hastalıkların genel özelliklerine ilişkin bilgileri ve Bulaşıcı hastalıkların bulaşma yollarına ilişkin bilgileri tanımlar, Bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerini, Bulaşıcı hastalıklardan erken tanıya ilişkin bilgileri, Bulaşıcı hastalıklardaki hemşirelik bakımı bilgisini kavrar. Dersin içeriğinde; Dünya’da ve Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların Tarihsel Gelişimi, Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi ve Sürveyans Çalışması, Bağışıklama ve Aşılama, Bulaşıcı Hastalıkların Özellikleri, Vücudun Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Savunması, Hava Yolu İle Bulaşan Hastalıkların Özellikleri, orunma Yolları ve Hemşirelik Bakımı, Su ve Besinler İle Bulaşan Hastalıkların Özellikleri, Korunma Yolları ve Hemşirelik Bakımı, Temasla Bulaşan Hastalıkların Özellikleri, Korunma Yolları ve Hemşirelik Bakımı, Vektörlerle Bulaşan Hastalıkların Özellikleri, Korunma Yolları ve Hemşirelik Bakımı, Zoonoslarla Bulaşan Hastalıkların Özellikleri, Korunma Yolları ve Hemşirelik Bakımı, Hastane Enfeksiyonları, Bulaşıcı Hastalıkların Hastanede Bakımı, Bulaşıcı Hastalıkların Evde Bakımı, Salgın Kontrolü, Biyolojik ve Kimyasal Silahlar konuları yer almaktadır.

HEM 415 Transkültürel Hemşirelik

Bu dersin amacı; öğrencinin kültürlerarası hastalık ve sağlık modellerini öğrenerek, kültürel yeterliliğin sağlık eğitimi ve uygulamasına entegrasyonunu tartışabilir duruma gelmesini sağlamaktır. Dersin İçeriği; sağlık ve hastalık kültürü, kültür kavramı, kültürün sağlıktaki önemi ve yeri, dünya kültürleri, sağlıkta kültürel davranışlar, transkültürel sağlık ve hemşirelik modelleri, farklı kültürlerde hasta yakınları ve sağlık personeli ilişkisi, küresel sağlık sorunları, ulusal ve uluslararası sağlık politikaları, kültürlerarası hemşirelik kavramı ve eğitimde transkültürel yaklaşımlar, kültürlerarası bakım yaklaşımı konularını içermektedir.

HEM 414 Evde Bakım Hemşireliği

Bu ders evde bakım kavramı, evde bakım hizmetlerinin gelişimi ve mevcut durum, evde bakım hizmet alanları ve tipleri, evde bakım ekibi, rol ve sorumlulukları, evde bakım hemşireliği ve evde bakım hizmet süreci konularına odaklanır.

YD 411 Mesleki Yabancı Dil

Ders, öğrencilerin 6 yarıyıl boyunca öğrendikleri dilbilgisi kurallarını, oluşturdukları kelime dağarcığını, ileri düzey okuma tekniklerini mesleki terminoloji ile birleştirerek meslek hayatlarında kullanmalarını hedefler. Dönem sonunda öğrencilerin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” alanında kullanılan teknik terim ve kalıpları öğrenmeleri, bu alanda hedef dildeki teknik yayınları takip edebilmeleri, makaleleri okuyabilmeleri, bildiri ve sunum hazırlayabilmeleri beklenir.

HEM 412 Sağık Politikaları

Bu ders öğrenciye sağlık politikalarını inceleme ve birer sağlık profesyonelleri olarak sağlık politikalarını etkilemede teorik bir çerçeve sağlar. Öğrencinin sağlık bakım sunum sistemlerini, sağlık hizmetlerinin sunumunda değişiklere neden olan sağlık politika ve ilkelerini anlamasına ve bu konulara ilişkin görüş kazanmasına yardım eder. Ders kapsamında ülke sağlık politikasının tarihsel, politik, ekonomik ve kültürel durumu, Türkiye’de sağlık bakım hizmetlerinin sunumu ve Türkiye’nin sağlık durumu, Ülkedeki sağlık eşitsizliklerinin politik, ekonomik ve sosyal belirleyicileri ve politikalar, Politika geliştirme ve politika analizi, Ülke sağlık politikası ve sağlık güvence sistemi, Hemşireler için politikaları etkilemede sorumluluklar ve eylem stratejileri: Savunuculuk, Birlikte hareket etme, Lobicilik, Medyayı etkileme, Ülke sağlık hizmet politika problemleri ve çözümleri konuları ele alınır.

İŞL 101 Hemşireliğe Özel İşletmeye Giriş

Bu derste öğrencinin işletme alanı ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olması ve bu bilgilerini hemşirelik hizmetleriyle ilişkilendirmesi beklenmektedir. İşletmeciliğin genel esasları ve temel kavramlar, İşletme teorileri, İşletme hukuki yapıları. İşletme çevresi. İşletmenin amaçları. İşletmenin temel fonksiyonları. İşletme kuruluşu. İş ahlakı ve toplumsal sorumluluk, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama İlkeleri konuları ele alınır. Yukarı