Neden Hemşirelik Bölümü

Meslek ve toplum arasında karşılıklı bir ilişki vardır ve meslekler, toplumun temel sosyal değerleri ve kavramları ile iç içedirler. Meslekler toplumdan ayrı düşünülemez ve mesleklerin var oluşlarının en önemli nedeni  “topluma hizmet” etmektir. Toplumla meslek grupları arasında bir “toplumsal sözleşme” vardır. Toplumlar kendileri için hayati önem taşıyan mesleklerin önemini kabul eder ve işlevlerini bağımsızca yapmasına izin verirler. Hemşirelik bakımı vermek, “topluma yardım ve bakım hizmeti sunmaktır”. Toplumun hemşirelikten başlıca beklentisi;
 
Hemşirelik bakımına güvenilir bir standart getirmesi, 
Bakım verirken hastanın gereksinimlerinin karşılanmasının ön planda tutulması,
Hemşirelik meslek grubunun sorumluluk bilinci içinde hareket etmesidir. 
 
Sorumluluk; sadece bir görevi belli kurallar doğrultusunda yapmak olmayıp aynı zamanda bir görevi yerine getirirken; istekli olabilmeyi, belli bir bilgi birikimine sahip olabilmeyi, kendini sürekli geliştirmeyi, uygulamalarını bilimsel kanıtlara temellendirmeyi ve kendi kararlarını uygulayabilmeyi de kapsar.
 
Hemşirelik bölümü mezunları bireyin sağlığını koruma, geliştirme, gerekli durumlarda tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik olarak yetiştirilmektedir. Avrupa Birliği’ne uyum kriterleri doğrultusunda yetiştirilen hemşireler bireyin  sağlığını koruma, geliştirilme, tedavi ve rehabilitasyonunda anahtar kişiler olarak gösterilmektedir. Amaç; bu önemli sorumluluğu yerine getirmek için hemşirelik alanında uzmanlaşmış bireyleri yetiştirme ve bilinçli insan gücünü arttırma gereksinimini karşılamaktır. 
 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi misyonu, vizyonu ve alt yapısı  ile diğer alanlarda olduğu gibi Hemşirelik alanında da ülke gereksinimlerine yanıt verebilecek, nitelikli, entelektüel yönü güçlü,  çalıştığı ortamlarda fark yaratabilecek, ulusal ve uluslararası düzeyde de meslektaşları ile rekabet edebilecek, çevreye duyarlı, kültürel değerlerinin farkında ve bunları koruma bilinci taşıyan, etik değerlere saygılı hemşirelerin yetiştirilmesinde üniversiteler içinde önemli bir yere sahiptir. 

Bu bağlamda; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik  Bölümü’nün misyonu; bilim ve teknolojiye dayalı güncel yaklaşım ve yöntemlerle eğitim veren ve bütüncül bir anlayışla birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmeye odaklı; yaşam boyu öğrenme ve gelişim sorumluluğunu üstlenmiş; bakım, eğitim, araştırma, danışmanlık ve yönetim rollerini yasalara ve mesleki etik değerlere bağlı olarak etkin bir şekilde yerine getirebilecek; analitik düşünme yeteneği gelişmiş, araştırmacı, eleştirel düşünen, üretken, ekip çalışmasında başarılı, sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, hemşirelik hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunacak değişim ajanı, lider  hemşireler yetiştirmektir. 
 
Vizyonu ise; eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürüten; öğrenci, öğretim elemanı, eğitim programı, araştırmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

 Yukarı