Programın Amacı

Hemşirelik mesleğinin her alanında sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumla donatılmış; bireylerin sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişmeye duyarlı; birey, aile ve toplumun hemşirelik bakım gereksinimlerini sistematik problem çözme yaklaşımını kullanarak karşılayan; hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilen; etik değerleri özümsemiş; mesleki alanda güncel bilimsel bilgileri analiz edip, uygulamaya aktarabilen; yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş profesyonel hemşireler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi  Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri  kapsamında programı tamamlayan öğrencinin aşağıda verilen bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması hedeflenmektedir:
 
Öğrenci Mezun Olduğunda;
 
1. Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2. Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir.
3. Hemşirelik alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, birey, aile ve topluma bütüncül bir anlayışla ve sistematik bir yaklaşımla hemşirelik bakımını verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.
4. Hemşirelik eğitimi, uygulama, araştırma ve yönetimi alanlarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır. 
5. Mesleğini icra ettiği alanlarda insan hakları ve onuruna saygı gösterir; mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır.
6. Mesleki sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır, araştırma, proje ve etkinlklerde rol alır.
7. Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir, tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
8. Sağlık hizmetleri ve hemşirelik mesleğinin gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerde, güvenli ve kaliteli bakımın desteklenmesinde ve geliştirilmesinde sorumluluk alır, yenilik ve değişime öncülük eder.
9. Hemşirelik mesleği ile ilgili sorunlara bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözüm üretir. 
10. Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.
11. Kişisel ve mesleki gelişiminde, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser.
12. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol modeli olur ve hemşirelik imajının gelişimine katkıda bulunur.
13. Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel problem çözme yaklaşımını kullanır.
14. Mesleki etkinlik alanlarında kişilerarası ve kültürlerarası iletişim becerilerini etkili kullanır.

 Yukarı