Çalışma Alanları

Mezunlar, 6383 sayılı “Hemşirelik Kanunu” ve 8 Mart 2010 tarih  27515 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hemşirelik Yönetmeliği” kapsamında; temel işlevleri olan hemşirelik bakımını vermek üzere koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği özel ya da kamuya ait her ortamda çalışma olanağına sahiptirler. Ayrıca mezunlar, hemşirelik fakülte, bölüm ve sağlık yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabildikleri gibi"özel sağlık kabinleri" açarak mesleklerini serbest olarak icra edebilirler. 
 
Ülkemizin  hemşire insan gücüne olan ihtiyacı öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra kısa sürede kamu/özel kurumlarda iyi pozisyonlarda iş bulmalarına olanak sağlamaktadır.
 
Ayrıca Hemşirelik Lisans eğitiminin kapsamı, Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan ve 2 Şubat 2008 tarih, 26775 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılandırıldığından mezunlarımızın aldıkları diploma, mesleklerini Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe icra etmelerine de olanak vermektedir.

 Yukarı